REGULAMIN KAMPANII "NIEZALEGAMY"

Preambuła
Niniejszy Regulamin definiuje i porządkuje kwestie i wymagania związane z uzyskaniem certyfikatu w ramach kampanii "niezalegamy" w celu popularyzacji i promocji rzeteleności przedsiębiorców w obrocie gospodarczym.

§1

Definicje.

 1. ORGANIZATOR – REDEYE Group Sp. z o.o. z siedzibą ul. Al. Solidarności 147/33, 00-898 Warszawa
 2. KAMPANIA SPOŁECZNA "NIEZALEGAMY" – promocja w mediach i przekazach internetowych zachęcająca do uczestnictwa w programie
 3. WNIOSKODAWCA – przedsiębiorca lub przedsstawiciel przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie Certyfikatu "niezalegamy"
 4. CERTYFIKAT – certyfikat przyznawany przedsiębiorcy poświadczający niezaleganie ze składkami ZUS i podatkami
 5. PIECZĘĆ – urządzenie odciskające znak graficzny kampanii "niezalegamy"
 6. SYGNET – elektroniczny znak graficzny kampanii "niezalegamy" do umieszczenia na materiałach przedsiębiorcy
 7. ZAŚWIADCZENIE – potwierdzone podpisem zaświadczenie z Zakłądu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że przedsiębiorca nie ma zaległości ubezpieczeniowych i podatkowych
 8. BAZA DANYCH – elektroniczna baza zawierająca dane podmiotów gospodarczych, które uzyskały certyfikat kampanii

§2

Przedmiot Regulaminu.

 1. Regulamin określa zasady przyznawania Wnioskodawcom Certyfikatu oraz zasady Uczestnictwa w Kampanii "niezalegamy"
 2. Celem przyznawania Certyfikatu jest:
  1. promocja rzetelności i transparentności w obrocie gospodarczym,
  2. promocja odpowiedzialnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce,
  3. informacja dla kontrahentów Wnioskodawcy o przestrzeganiu zasad uczciwości i transparentności.
  4. informacja dla pracowników Wnioskodawcy o niezaleganiu ze składkami z tytułu wykonywanej pracy.

§3

Kryteria przyznania Certyfikatu. Uczestnictwo w Programie.

 1. Wnioskodawca, który ubiega się o Certyfikat musi spełnić łącznie (lit. a-e) następujące warunki:
  1. posiadać status czynnego podatnika VAT lub korzystać ze zwolnienia podatkowego (przedmiotowego bądź podmiotowego) na podstawie obowiązujących przepisów ,
  2. posiadać siedzibę lub adres działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) na terenie RP,
  3. posiadać polską rezydencję podatkową,
  4. udokumentować brak zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosownym zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach i składkach wydanym przez ww. organ nie starszym niż 90 dni przed złożeniem wniosku, z zastrzeżeniem brzmienia ust. 2 niniejszego paragrafu.
  5. zapoznać się z brzmieniem niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść.
 2. Przystąpienie do programu "niezalegamy" jest dobrowolne.
 3. Po spełnieniu wskazanych i określonych w niniejszym Regulaminie warunków, Firmie, która przystąpi do programu certyfikacji zostaną przyznane przywileje na zasadach opisanych w niemniejszym Regulaminie.
 4. Weryfikacja wniosku odbywa się na podstawie ogólnie dostępnych danych oraz zaświadczeń przedłożonych przez Wnioskodawcę niniejszego paragrafu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania Certyfikatu bez podania przyczyny.
 5. Wnioskodawca zapłaci na rzecz Organizatora ryczałtową opłatę z tytułu Uczestnictwa w Programie „niezalegamy” w wysokości 354 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery) złotych brutto.
 6. Płatność jest dokonywana przez Wnioskodawcę po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie danych przekazanych przez Organizatora drogą elektroniczną.
 7. Po uiszczeniu opłaty, Wnioskodawca będzie uprawniony do:
  1. umieszczenia Sygnetu na swoich stronach internetowych,
  2. wykorzystania Sygnetu w korespondencji elektronicznej oraz papierowej,
  3. wykorzystywania Pieczęci na dokumentach firmowych i zewnątrzfirmowych
  4. udzielania informacji o otrzymaniu Certyfikatu przez Organizatora,
 8. Wnioskodawca niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 7, ma prawo informować swoich kontrahentów o Uczestnictwie w Programie „niezalegamy
 9. Wnioskodawca, któremu przyznano Certyfikat otrzyma w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od uiszczenia opłaty z tytułu Uczestnictwa w Programie przesyłkę pocztową na wskazany przez siebie adres. Przesyłka będzie zawierać: drukowany, prestiżowy Certyfikat w oprawie, oraz pieczęć z logo Certyfikatu, którą Wnioskodawca ma prawo wykorzystywać w korespondencji handlowej.
 10. Certyfikat przysługuje wyłącznie jednemu Wnioskodawcy (przedsiębiorcy) i nie może byc przekazywany dalej.
 11. Wnioskodawca nie ma prawa dokonywać żadnych zmian w otrzymanych od Organizatora dokumentach, sygnecie, pieczęci i może się nimi posługiwać tylko w formie przedstawionej przez Organizatora i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§4

Baza danych

 1. Wnioskodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora informacji o nim, w tym na publikowanie przez Organizatora danych dotyczących jego przedsiębiorstwa. W szczególności Organizator będzie uprawniony do publikowania na swoich stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych danych dotyczących Wnioskodawcy, takich jak:
  1. pełna i skrócona nazwa firmy,
  2. adres siedziby,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. numer REGON,
  5. główny przedmiot działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  6. informacja o rejestracji VAT lub o korzystaniu przez Wnioskodacwę ze zwolnienia podatkowego,
  7. adres pocztowy e-mail oraz numer telefonu firmowego.
 2. Przy nazwie każdego przedsiębiorcy będzie oznaczenie graficzne oznaczające jego status. Przed dostarczeniem zaświadczenia Wnioskodawca będzie widniał jako podmiot niezweryfikowany, po przedłożeniu zaświadczenia oznaczenie zmieni się na "zweryfikowany".
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania prawdziwych i rzetelnych informacji dotyczących jego firmy i odpowiada za treść przesłanych materiałów. Wnioskodawca zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z niezgodnością danych, o których mowa w zdaniu poprzednim i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu wobec osób trzecich.
 4. Administratorem bazy danych jest Organizator zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§5

Czas trwania programu.

 1. Certyfikat jest przyznawany na okres 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
 2. Certyfikat nie odnawia się automatycznie. W celu uzyskania certyfikatu na kolejny okres należy przedłożyć kolejne, nie strasze niż 3 miesiące zaświadczenie i wnieść opłatę w wysokości określonej w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku, w którym Firma złoży fałszywe oświadczenie o jakim mowa niniejszym regulaminie, zostanie ukarana kwotą 10 000 zł. Opłata nie zwalnia Firmy z odpowiedzialności karno-skarbowej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. W przypadku, jeśli Wnioskodawca nie złoży stosownego oświadczenia w terminie 90 dni od dokonania opłaty aktywacyjnej lub zostanie stwierdzona nieprawdziwość złożonego oświadczenia, Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty aktywacyjnej.
 5. Informacja o otrzymaniu Certyfikatu przez Wnioskodawcę oraz nazwa jego firmy zostaną umieszczone w portalu niezalegamy.org w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania na koncie Organizatora opłaty aktywacyjnej.
 6. Organizator ma prawo w każdym czasie weryfikować spełnienie przez Wnioskodawcę przesłanek z §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku każdorazowego przedłużenia ważności Certyfikatu o kolejne 12 (słownie: dwanaście) miesięcy Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty aktywacyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia chęci przedłużenia ważności certyfikatu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia Certyfikatu już przyznanego Wnioskodacwy z ważnych przyczyn. Cofnięcie lub utrata ważności Certyfikatu oznacza, że Wnioskodawca traci prawi do posługiwania się Certyfikatem, Sygnetem i Pieczęcią.
 8. W przypadku cofnięcia lub nieprzyznania Certyfikatu, Wnioskodawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym o zwrot uiszczonej opłaty aktywacyjnej.
 9. W razie niewywiązania się z ww. obowiązków Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za każdy dzień nieuprawnionego korzystania z Certyfikatu, Sygnetu lub pieczęci.Organizator zastrzega sobie do umeiszczenia w swoich materiałach informacji publicznej o cofnięciu lub niewydaniu Certyfikatu danemu Wnioskodawcy. Prawo to przysługuje Organizatorowi również w przypadku stweirdzenia nieuprawnionego korzystania z Certyfikatu.
 10. W przypadku, gdy Beneficjentowi zostanie cofnięty Certyfikat, może on powtórnie ubiegać się o przystąpienie do Programu po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia cofnięcia Certyfikatu. Organizator zastrzega sobie możliwość przedstawienia w takim wypadku indywidualej oferty cenowej na wydanie Certyfikatu.

§6

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny na stronie niezalegamy.org oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Certyfikat nie stanowi wiążącej deklaracji prawnej oraz publiczej dotycząceh sytuacji prawnej oraz podatkowej Wnioskodawcy.
 3. Certyfikat nie stanowi rekomendacji Organizatora na rzecz Wnioskodawcy.
 4. Organizator nie odpowiada za szkody wizerunkowe Wnioskodawcy z tytułu nieuprawnionego posługiwania się Certyfikatem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonaywania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku zmiany przepisów prawa.
 6. Organizator ogłosi zmienioną treść regulaminu na swojej stronie internetowej.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt

#niezalegamy
Al. Solidarności 147/33
00-898 Warszawa

Kontakt:
tel. +48 600-922-527
E-mail: biuro@niezalegamy.org